Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ (बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी) आणि वन नेशन-वन रेशन कार्ड संबंधी हेल्पलाईन नं. १४४४५

राज्य आयोग व जिल्हा मंच यांच्याकडील प्राप्त प्रकरणांची/ निकाली काढलेली प्रकरणे

      माहे ऑगस्ट, २०१२ अखेर राज्यातील राज्य आयोग व जिल्हा मंच यांचेकडे प्राप्त प्रकरणांची निकाली काढलेल्या प्रकरणांची सद्यःस्थिती खालीलप्रमाणे आहे.

 

राज्य आयोग

जिल्हा मंच

दाखल झालेली प्रकरणे

५७,४६७ 

२,५७,५०७ 

निकाली काढलेली प्रकरणे

४२,१३७ 

२,३६,३७४ 

विहित मुदतीत निकाली प्रकरणे 

(ग्राहक संरक्षण कायदा १९८६ च्या नियम क्र.१३(३-A) मधील तरतुदीनुसार विहित मुदत ९० दिवस आहे.)

८,०७०

८६,००० 

लोक अदालत पध्दतीने निकाली काढलेली प्रकरणे

१४३ 

१,२२५ 

प्रलंबित प्रकरणे

१५,३२९ 

२०,१८६ 

../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg