Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ (बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी) आणि वन नेशन-वन रेशन कार्ड संबंधी हेल्पलाईन नं. १४४४५

मा. मंत्री व मा. राज्यमंत्री, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग
                                                                                                                      मंत्रालय दूरध्वनी क्रमांक २२०२४२४३

नांव व पदनाम

कक्ष क्रमांक

कार्यालयाचा दूरध्वनी/

फॅक्स क्रमांक

विस्तारीत क्रमांक

मंत्री
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

(मुख्य इमारत)

दूरध्वनी क्र.

***

दूरध्वनी क्र.

..

राज्यमंत्री
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण

703-704

(विस्तार इमारत)

दूरध्वनी क्र. ०२२-२२०४२३१४

***

../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg