भाषा
मुख्य पृष्ठ
महाराष्ट्र शासन
आपली तक्रार नोंदवा
तक्रार तपशील
आपला शिधापत्रिका क्रमांक आहे का?
* अर्जदाराचे नाव
* लिंग
संपर्क क्रमांक ( मोबाइल क्रमांक)          - (दूरध्वनी क्रमांक)
ई-मेल आयडी  
* पूर्ण पत्ता
पिन कोड
कोणत्या बाबीशी तक्रार संबंधित आहे?
* जिल्हा * तालुका/तहसिल/उपविभाग
तक्रारीचा प्रकार तक्रारीचा विषय

तक्रारीचा तपशील
* तक्रारीचे वर्णन
कमाल वर्ण मर्यादा 1000

उर्वरित वर्ण : 1000
संबंधीत कागदपत्रे अपलोड करा (फाईल्स 1 एमबी पेक्षा कमी असाव्यात. मान्य फाईल प्रकार .JPEG/PDF)
प्रतिमा        प्रतिमेचे सत्यापन
प्रतिमेत दिसल्याप्रमाणे टाईप करा
* अनिवार्य नोंदी