Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ ( बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी ) वर फोन करा....

सूचना फलक
pin e-Tender Sugar-Instructions for payment
pin राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या निवडीकरिता जाहीरात
pin ग्राहक जनजागृती कार्यक्रमासाठी अनुदानाकरीता प्रस्ताव मागविण्याबाबत
pin मंत्रालयाला लागलेल्या आगीत नष्ट झाल्यामुळे पुनर्बांधणी केलेल्या नस्त्यांची यादी
pin शासकीय धान्य गोदामातील अन्नधान्याच्या हाताळणूकीसाठी हमाल कंत्राट निश्चितीबाबत
pin राज्य ग्राहक संरक्षण परिषदेवरील अशासकीय सदस्यांच्या निवडीकरिता जाहीरात
pin पुरवठा निरीक्षक सरळसेवा भरती- २०१८ संवर्गनिहाय अंतिम निवड यादी
pin राज्य शासकीय अधिकारी यांची करार पध्दतीने नियुक्ती करण्याबाबत pin
pin पुरवठा निरीक्षक सरळसेवा भरती- २०१८ अंशकालीन उमेदवारांची अंतीम निवड यादी व प्रतीक्षा यादी
pin पुरवठा निरीक्षक संवर्ग सरळसेवा भरती परिक्षा - २०१८ ची प्रतीक्षायादीतील पात्र उमेदवारांची यादी
pin कांदा खरेदी व त्याचे दर याबाबत शासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल २.१२.२०१९
pin कांदा खरेदी व त्याचे दर याबाबत शासनाने केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल ११.१२.२०१९ pin
                                                                   ---        
../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg