Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ (बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी) आणि वन नेशन-वन रेशन कार्ड संबंधी हेल्पलाईन नं. १४४४५

साखर खरेदी व वितरण
     महिना      ई-टेंडर वेळापत्रक
   जुलै २०१४
 • १६-१७ जुलै २०१४
 •    ऑगस्ट २०१४
 • ५-६ ऑगस्ट २०१४
 •    सप्टेंबर २०१४
 • २-३ सप्टें.२०१४
 •    ऑक्टोबर २०१४
 • ८-९ ऑक्टोबर २०१४
 •   
 • १३ ऑक्टोबर २०१४(फेर ई-लिलाव)
 •    नोव्हेंबर, २०१४
 • ५-७ नोव्हेंबर,२०१४
 •   डिसेंबर, २०१४
 • ३-४ डिसेंबर,२०१४
 •   जानेवारी, २०१५
 • ३०-३१ डिसेंबर,२०१४
 •   
 • २-३ जानेवारी २०१५(फेर ई-लिलाव)
 •    फेब्रुवारी 2015
    
 • 29 & 30 जानेवारी 2015
 •   
 • २ फेब्रुवारी २०१५(फेर ई-लिलाव)
 •    मार्च, २०१५
 • २६-२७ फेब्रुवारी २०१५
 •   एप्रिल, २०१५
 • ३०-३१ मार्च २०१५
 •   मे, २०१५
 • २९-३० एप्रिल २०१५
 •   जून, २०१५
 • २८-२९ मे २०१५
 •   जूलै, २०१५
 • २९-३० जून २०१५
 •   ऑगस्ट, २०१५
 • २८-२९ जुलै २०१५
 •   सप्टेंबर, २०१५
 • २७-२८ ऑगस्ट २०१५
 •   ऑक्टोबर, २०१५
 • २८-२९ सप्टेंबर २०१५
 •    नोव्हेंबर, २०१५
 • १९-२० ऑक्टोबर २०१५
 •   
 • २३ ऑक्टोबर २०१५(फेर ई-लिलाव)
 •    डिसेंबर, २०१५
 • २६-२७ नोव्हेंबर २०१५
 •    जानेवारी, २०१६
 • २९-३० डिसेंबर २०१५
 •    फेब्रुवारी, २०१६
 • २८-२९ जानेवारी, 2016
 •    मार्च, २०१६
 • २५-२६ फेब्रुवारी, 2016
 •    एप्रिल, २०१६
 • २९-३० मार्च, २०१६
 •    मे, २०१६
 • २६-२७ एप्रिल, २०१६
 •    जून, २०१६
 • २६-२७ मे, २०१६
 •    जूलै, २०१६
 • २८-२९ जून, २०१६
 •    ऑगस्ट, २०१६
 • २७-२८ जुलै, २०१६
 •    सप्टेबर, २०१६
 • ४-५ ऑगस्ट, २०१६
 •    ऑक्टोबर, २०१६
 • १-२ सप्टेबर, २०१६
 •    नोव्हेंबर, २०१६
 • ४-५ऑक्टोबर, २०१६
 •    डिसेंबर, २०१६
 • ३-४ नोव्हेंबर, २०१६
 •    जानेवारी, २०१७
 • ६-७ डिसेंबर, २०१६
 •    फेब्रुवारी, २०१७
 • ३-४ जानेवारी, २०१७
 •   
 • ५ जानेवारी २०१७(फेर ई-लिलाव)
 •    मार्च, २०१७
 • ७-८ फेब्रुवारी, २०१७
 •   
 • १४-१५ फेब्रुवारी, २०१७(फेर ई-लिलाव)
 •    एप्रिल, २०१७
 • ७-८ मार्च, २०१७
 •   
 • ७-८ मार्च, २०१७(अंशत बदल)
 •    मे, २०१७
 • ५-६ एप्रिल, २०१७
 •    जून, २०१७
 • ३-४ मे, २०१७
 •   
 • २९ मे, २०१७(फेर ई-लिलाव)
 •    जुलै, २०१७
 • १३-१४ जून, २०१७
 •    ऑगस्ट, २०१७
 • ५-६ जुलै, २०१७
 •   
 • ७ जुलै, २०१७(फेर ई-लिलाव)
 •    सप्टेंबर, ऑक्टोबर व नोव्हेंबर, २०१७
 • ३-४ ऑगस्ट, २०१७
 •    डिसेंबर २०१७ व जानेवारी, फेब्रुवारी, २०१८
 • १५-१६ नोव्हेंबर, २०१७
 •    मार्च, एप्रिल, मे २०१८
 • ६ - ७ फेब्रुवारी २०१८
 •                                                                    ---        
  ../../image/bluefooter-left.jpg
  Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
  Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
  ../../image/bluefooter-right.jpg