Government of Maharashtra
../../image/blueheader-left.jpg अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग ../../image/blueheader-right.jpg
Time वितरणा संबधित बाबीवरील तक्रारीसाठी नि:शुल्क हेल्पलाईन क्रमांक १८००-२२-४९५० १९६७ ( बीएसएनएल आणि एमटीएनएल ग्राहकांसाठी ) वर फोन करा....
सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था लक्ष्‍य निर्धारित सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍था केंद्रीय अन्‍नपूर्णा योजना कल्‍याणकारी संस्‍था, वसतिगृहे, आश्रमशाळा इत्‍यादी संस्‍थाना धान्‍य वितरण योजना (आस्‍थापना शिधापत्रिका) राज्‍यातील शिधापत्रिका अपात्र शिधापत्रिका मोहिम अर्थसहाय्यित खादयतेल वितरण योजना नियंत्रित साखर वाटप योजना केरोसीन वाटप व वितरण रास्‍तभाव दुकाने अन्‍नधान्‍याची उपलब्‍धता आधारभूत किंमत खरेदी योजना नियतन, उचल व वाटप सार्वजनिक वितरण व्‍यवस्‍थेअंतर्गत दक्षता समित्‍या साठेबाजी व काळाबाजारावरील प्रतिबंधात्‍मक कारवाई शासकीय गोदामे जीवनावश्‍यक वस्‍तू कायदा अंमलबजावणी इतर योजना मुख्य पान
३. कल्याणकारी संस्था, वसतिगृहे, आश्रमशाळा इत्यादी संस्थांना बीपीएल दराने धान्य वितरणाची योजना (आस्‍थापना शिधापत्रिका )

        राज्यातील कल्याणकारी संस्थांना धान्याचे वितरण करण्याकरिता केंद्र शासन बी.पी.एल. दराने अन्न धान्याचे (गहू व तांदूळ) अतिरिक्त नियतन मंजूर करते. या विभागाच्या दि.२६.४.२००२ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार सदर धान्याचे वितरण करण्यात येते. सदर शासन निर्णयातील प्रथम परिच्छेदातील अ.क्र.१ ते ११ येथील शासकीय मान्यताप्राप्त संस्थांना या योजने अंतर्गत आस्थापना शिधापत्रिकेद्वारे धान्य पुरविण्याकरिता शासन स्तरावरून जिल्हानिहाय नियतन मंजूर करण्यात येते. प्रस्तुत योजने अंतर्गत आस्थापना शिधापत्रिका धारकांना दरमहा प्रति लाभार्थी १५ किलो धान्याचे प्राप्त नियतनाच्या प्रमाणात वितरण करण्यात येते.

        केंद्र शासनाने माहे एप्रिल, २०१३ ते सप्टेंबर २०१३ या कालावधीकरीता राज्यास दरमहा ४५०० मे.टन गहू आणि १९०० मे.टन तांदूळाचे नियतन मंजूर केले त्यास अनुसरुन राज्य शासनाने दि.३.६.२०१३ च्या पत्रान्वये सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना नियतन उपलब्ध करुन दिले आहे.


जिल्ह्याचे नाव जिल्ह्याचे नाव जिल्ह्याचे नाव जिल्ह्याचे नाव
../../image/bluefooter-left.jpg
Disclaimer | Privacy Policy | Terms of Use | Hyperlinking Policy
Developed by National Informatics Centre,Mumbai.
../../image/bluefooter-right.jpg